Fördjupad översiktsplan södertälje

12:20
 |  3 Comments

Fördjupningen ska redovisa en

Syftet med den fördjupade översiktsplanen för Ytterenhörna är att skapa förutsättningar för en attraktiv bostadsbebyggelse och att utveckla området för rekreation. Fördjupningen ska redovisa en framtida markanvändning i området, samt ge förutsättningar för att lösa vatten och avloppsfrågan samt trafikförsörjningen.

Fördjupad översiktsplan för Järna. Start; Bo

Fördjupad översiktsplan för Järna. Kommunfullmäktige beslutade att anta den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort med omgivning. Den vann laga kraft Efter att planen antagits har en särskild sammanställning upprättats enligt 6 kap 16 § miljöbalken.

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR YTTERENHÖRNA ENHÖRNA

1. Kommuntäckande översiksplan för Södertälje Kommun 2. Befintliga detaljplaner 3. Skydd för kulturmiljövården 4. Fornlämningar 5. Buller och vibrationer 6. Riksintresse Mälaren 7. Strandskydd 8. Naturskydd 9. Natur- och rekreationsområden III. BESKRIVNING AV OMRÅDET s. 1. Allmänt 2. Landskapets historia 3. Landskapsbild 4.
 • I Översiktsplan för Södertälje kommun
 • fördjupad översiktsplan södertälje


  1. FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR YTTERENHÖRNA Ytterenhörna

  Översiktsplan pekar ut ett antal utbyggnads-områden utanför staden och tätorterna på landsbygden där fördjupade översiktsplaner föreslås. Det gäller: Ritorp/Viksberg, Sandviken/Ekeby, Almnäs och Södra/ hamnen. Endast Sandviken/Ekeby har genomförts och antagits: ”Fördjupad översiktsplan för Ytterenhörna”.

  I Järna finns stråk lämpliga

 • Sök på den här webbplatsen. Hem. Fördjupad Översiktsplan Järna (FÖP).

 • ÖVERSIKTSPLAN FÖR YTTERENHÖRNAENHÖRNA KOMMUNDEL,

   Granskad: 12 oktober Lyssna. Fördjupning av översiktsplan är ett planinstrument som är lämpligt att använda för att utreda samband, åtgärder och konsekvenser inom ett mer avgränsat geografiskt område och med betydligt högre detaljeringsgrad, än den kommuntäckande översiktsplanen. Orienterbarhet, överblickbarhet och.

  I Översiktsplan för Södertälje kommun

  En översiktsplan är ett strategiskt dokument för den långsiktiga och övergripande användningen, utvecklingen samt bevarande av den fysiska miljön i en kommun. Varje kommun ska ha en aktuell och kommunomfattande översiktsplan enligt plan- och bygglagen (PBL).


  En antagen fördjupad översiktsplan

  Ortsanalysen är inte styrande och ställer inga krav, den har inte heller samma status som en fördjupad översiktsplan (FÖP) utan är främst ett kunskapsunderlag. Dokument. Mölnbo (6,19 MB) Kontaktuppgifter. Planenheten Samhällsbyggnadskontoret. 08– 00 (Telefonväxel) @


 • I Järna finns stråk lämpliga

 • Copyright ©dedly.school-usk.edu.pl 2023